بادبادک

دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389

بوسه‌هایمان

حالا مثل خاطره‌ی بادبادکی‌ست

که روزی در آسمان، نخ آن پاره شد 

وقتی همه از زمین به آن چشم دوخته بودند